Технички услови

Предуслов за објавување на трудот е истиот да ги исполнува техничките барања пропишани од Уредувачкиот Одбор:

  • Задолжителен превод на насловот на англиски јазик.
  • Да се вклучи апстракт на мајчин јазик со превод на англиски (до 100 зборови секој)
  • Задолжително внесување на клучни зборови на мајчин јазик со превод на англиски
  • Големина на статијата: најмалку 2000 зборови
  • Материјалите треба да бидат подготвени во Microsoft Office Word (.doc или .docx)
  • Големина на фонт: 12;
  • Фонт: Times New Roman (со македонска/кирилична поддршка);
  • Line spacing (проред): 1,0
  • Маргините: лево 30 mm, десно 15 mm, горе и долу 20 mm
  • Консултираната литература може да биде додадена на крајот од трудот или низ текстот во форма на фуснота. Фуснотите треба да бидат последователно нумерирани.