Меѓународен дијалог – 2013

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2013 година
четврта меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 12 и 13 април 2013
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 231
Број на трудови: 154
Земји на учесници: Македонија, Русија, Бугарија, Србија и Босна и Херцеговина
ISBN: 978-608-4689-04-1Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: проф. д-р Бранимир Човиќ – Босна и Херцеговина
член: проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Лариса Човиќ – Србија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јордан Михајловски – Р. Македонија
проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Политикологија, историја, лингвокултурологија:

 1. Спиритуалноста како парадигма во крос-културната комуникација исток-запад
 2. Кризата во културата во доцниот XX и раниот XXI век, причините, последиците и интегративни начини за решавање
 3. Славјанската научно-методолошка основа: достигнување во науката и културата
 4. Славјанските културни паралели: филозофија, историја, јазик, литература, уметност
 5. Официјална и традиционална дипломатија – основа за интернационална интеграција

Психологија и педагогија

 1. Моралот како категорија во културата
 2. Општеството и личноста
 3. Интеретнички конфликти: вчера, денес и утре
 4. Психологијата на религиозните групи
 5. Социјални предуслови за миграција
 6. Личноста на социјалните мрежи
 7. Детството како предмет во науката
 8. Постарата генерација и современиот свет
 9. Образованието во современиот свет
 10. Проблеми во клиничката психологија

Економија

 1. Националните економии и процесот на глобализација
 2. Маркетинг концепти за решавање на кризи
 3. Воспоставување на уникатен и заеднички европски економски систем
 4. Претприемништвото во процесот на глобализација
 5. Економски текови во современиот процес на интеграција
 6. Финансиски менаџмент во пазарниот систем на водење бизнис