Меѓународен дијалог – 2011

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2011 година
втора меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 17 и 18 март 2011
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 85
Број на трудови: 80
Земји на учесници: Македонија, Русија, Белорусија, Бугарија и Србија
ISBN: 978-608-4559-04-7Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Јован Дамјановски – Р. Македонија
член: проф. д-р Јордан Михајловски – Р. Македонија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
член: проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Душан Николовски – Р. Македонија
проф. д-р Јован Дамјановски – Р. Македонија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Култура и славјанство:

  1.  Кирилометодиевската традиција-цивилизациски код на Славјаните во релација со современоста, Славјанската преродба во XIX век, како дел од големата културна синтеза на западната цивилизација

  2. Духовноста како парадигма во меѓукултурната комуникација исток-запад
  3. Кризата во културата на крајот на XX и почетокот на XXI век, причини, последици и потреба од нова интегративна идеја и вредности во дијалогот исток-запад
  4. Дострелот на науката, филозофијата и уметноста кај Славјаните, споредба и сличности во целите и значењето, со западната наука и мисла
  5. Глобализацијата како визија за свет без граници, премостување на меѓукултурниот дијалог исток-запад, проблеми и перспективи

Економија: 

  1. Светската економска криза и нејзината рефлексија во славјанските земји
  2. Економските односи на релација исток-запад, нова економска дипломатија
  3. Енергетиката и  славјанските земји
  4. Европската унија и интегративните процеси и односи