Меѓународен дијалог – 2018

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2018 година
9-та меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 20 и 21 април 2018
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 242
Број на трудови: 162
Број на земји: 9
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302


Научни списанија:

  1. Економија, безбедносно инженерство, информатика.pdf
  2. Право и политикологија.pdf
  3. Филозофија, лингвистика, културологија.pdf
  4. Психологија и образование.pdf

Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: д-р Стромов Владимир Јуревич, Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски, Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски, Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ, Србија
Проф. д-р Момчило Симоновиќ, Србија
Проф. д-р Тодор Галунов, Бугарија
Проф. д-р Даниела Тасевска, Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич, Босна и Херцеговина
Проф. д-р Татјана Осадчаја, Русија
Доц. д-р Вера Шунаева, Русија


НАУЧНИ НАСОКИ:

Право и политикологија:

1. „Исток-Запад“ во контекст на современиот политички процес
2. Потенцијалот на политичка интеграција „Исток-Запад”
3. Интеграција на Истокот и Западот: политички агенди и стратегии за развоj
4. Инфраструктура на политичкиот дијалог „Исток-Запад”
5. Традиционални и либерални еквиваленти во контекст на новиот светски поредок
6. Предизвици „судири на цивилизации”: Дали е можно интеграцијата на интереси и акции?
7. Човекови права и слободи: проблеми на теоријата и практиката во сегашната фаза
8. Координација на социјалните интереси во законодавството
9. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
10. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
11. Kривично право и постапка
12. Административно право и јавна администрација
13. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
14. Финансии и деловно право
15. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот


Економија:

1. Стагнација на развој меѓу Истокот и Западот
2. Тенденции во развојот на односите меѓу Истокот и Западот
3. Исток-Запад: улогата на санкциите
4. Промените во окружувањето и економската ефикасност во компаниите во Македонија
5. Глобалната економија и новите економско-политички перспективи
6. Промени и влијанија на пазарот на трудот врз кредитирањето
7. Агенда на менаџментот на човечки ресурси и мигрантските движења
8. Финансиските институции и новите глобални трендови во кредитната политика
9. Нови практики во сметководството и ревизијата во електронските бизниси
10. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
11. Нови содржини на маркетинг трендови во социјалните и дигиталните медиуми
12. Современите економии низ призмата на новите економски и политички случувања
13. Информациски технологии во економијата и бизнисот
14. Теоретски и применети аспекти на меѓународната соработка на Русија и Македонија
15. Организациски дизајн и концепција на развој


Психологија и педагогија:

1. Психолошки аспекти на неизлечивите болести
2. Мултидисциплинарен пристап во работа со деца со посебни потреби
3. Работа со загуби и тајни во семејниот систем
4. Развојни предизвици на различни животни циклуси (индивидуални и семејни)
5. Психолошка поддршка и психосоцијална помош на жените оболени од карцином на дојка
6. Улогата на позитивна психологија во современиот свет
7. Квалитетните пријателски односи и обрасци на афективната поврзаност во адолесцентниот
период
8. Ментално здравје во заедницата
9. Невозможност во превенција на стигмата на душевните пореметувања и дестигматизација
на лицата со душевни пореметувања
10. Насилството во семејството и третманот на медиумите во третирање на овој проблем
11. Новите вредности на активните модели на настава
12. Улога на училиштето во време на информатизација
13. Обединување на сите ресурси за инклузивност во образованието
14. Психологијата на масите, како вовед во феноменологијата на масовната култура
15. Проблемот на патриотското воспитување и меѓукултурната толеранција


Филозофија, лингвистика, културологија:

1. Формирање на национален идентитет во мултикултурна средина
2. Семиотичен аспект на уметничкото дело во меѓуетничкиот простор
3. Уметноста како форма на интеркултурна комуникација
4. Проблеми на концептуализација и категоризација во сегашната фаза
5. Современи лингвистички и културни истражувања
6. Јазикот како етнокултурен феномен
7. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
8. Етика и историја на филозофијата – традиција, меморија, идентитет
9. Oпштото и индивидуалното во толкувањето и разбирањето на литературата и творештвото
10. Интеркултурализмот и филозофијата на јазикот
11. Јазикот и конституирањето на значењата низ културните и општествените процеси
12. Дијалогизмот, интертекстуалноста и книжевното творештво
13. Јазикот, културата и активноста на преведувањето
14. Плурилингвизмот и современите јазични политики
15. Хуманизмот како цел на литратурното и уметничкото творештво


Безбедносно инженерство и информатика:

1. Правни форми за безбедноста на здравјето при работа и безбедност од пожари
2. Безбедносен систем за управување со професионалното здравје
3. Превенција од ризици
4. Ергономски заштитни фактори
5. Комфор на работно место
6. Технички и технолошки фактори на безбедност при работа и безбедност од пожари
7. Економската суштина на безбедноста при работа и економски пристап на спречување
пожари
8. Медицински, социјални и психолошки аспекти на здравјето и безбедноста при работа
9. Образование и пракса за безбедност и здравје при работа и безбедност од пожари
10. Имплементацијата на директивите на ЕУ во областа на безбедност при работа и безбедност
од пожари
11. Мултидисциплинарни аспекти на безбедност при работа и безбедност од пожари
12. Безбедност и информатичка технологија
13. Анализа на компјутерската писменост
14. Алгоритми и биоинформатика
15. Информатички и комуникациски технологии – основа за воведување значителни промени во процесот на образование и обука

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.