Меѓународен дијалог – 2012

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2012 година
трета меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 15 до 17 март 2012
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 203
Број на трудови: 126
Земји на учесници: Македонија, Русија, Србија, Бугарија и Босна и Херцеговина
ISBN: 978-608-4689-04-1Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: проф. д-р Бранимир Чович – Босна и Херцеговина
член: проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Лариса Човиќ – Србија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јордан Михајловски – Р. Македонија
проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Политикологија, историја, лингвокултурологија:

 1. Духовноста како парадигма во меѓукултурната комуникација исток-запад.
 2. Кризата во културата на крајот на XX и почетокот на XXI век, причини, последици, интегративни патишта за излез.
 3. Славјанска научна-методолошка основа: постигнување во науката и културата
 4. Културни слајвански паралели:филозофија, историја, јазик, литература, уметност
 5. Официјална и народна дипломатија – основа за меѓунационална интеграција

Психологија и педагогија

 1. Меѓукултурна комуникација во современото општество
 2. Етнички односи во политичкиот диалог
 3. Меѓуетнички односи во семејството и заедницата
 4. Национално самоопределување на личноста во современиот свет
 5. Религиозни односи во меѓукултурниот диалог
 6. Традиционални и нови вредности во дијалогот исток – запад
 7. Духовни основи во дијалогот исток – запад
 8. Идентитет на личноста во современиот свет

Економија

 1. Формирање на единствен општоевропски економски простор: проблеми и перспективи.
 2. Улогата на Светската трговска организација (СТО) во современите интегративни просеци.
 3. Универзалност и специфика на националните економски системи