Меѓународен дијалог – 2019

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2019 година
10-та меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 19 и 20 април 2019
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 266
Број на трудови: 165
Број на земји: 10
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302


Научни списанија:


 1. Економија, безбедносно инженерство, информатика.pdf
 2. Право и политикологија.pdf
 3. Филозофија, лингвистика, културологија.pdf
 4. Психологија и образование.pdf

Организационен одбор:


претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Северна Македонија
заменик претседател: д-р Стромов Владимир Јуревич, Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Северна Македонија


Уредувачки одбор:


Проф. д-р Ленче Петреска, Р. Северна Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски, Р. Северна Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ, Србија
Проф. д-р Момчило Симоновиќ, Србија
Проф. д-р Тодор Галунов, Бугарија
Проф. д-р Даниела Тасевска, Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич, Босна и Херцеговина
Проф. д-р Татјана Осадчаја, Русија
Доц. д-р Вера Шунаева, Русија


Научни насоки:


Право и политикологија:

 1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
 2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
 3. Kривично право и постапка
 4. Административно право и јавна администрација
 5. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 6. Финансии и деловно право
 7. Човекови права и слободи: проблеми на теоријата и практиката
 8. „Исток-Запад“ во контекст на современиот политички процес
 9. Мир и демократско општество
 10. Политиката и масовните медиуми

Економија:


 1. Индустрија 4.0 – смарт фабрики
 2. Криптовалутите наспроти традиционалниот банкарски модел
 3. Фискалниот систем и нови практики во сметководствени стандарди и ревизија
 4. Економски и политички перспективи на глобалната економија
 5. Дигитален маркетинг и трговија
 6. Пазар на труд и менаџирање со човечки ресурси
 7. Организациски менаџмент
 8. Финансии и кредит
 9. Микроекономија и макроекономија
 10. Деловна етикa

Психологија и образование:


 1. Психологија на семејство, брак, партнерски релации, родителство
 2. Развојни предизвици на различни животни циклуси
 3. Психологија на здравје и болест
 4. Ментални пореметувања – процена и третман
 5. Психологија на образование
 6. Формално, неформално, информално образование и доживотно учење
 7. Психологија на личност
 8. Психолошко советување и психотерапија
 9. Mенталното здравје во услови на динамични општествени и технолошки промени
 10. Психологијата како наука и професија

Филозофија, лингвистика, културологија:


 1. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 2. Етика и историја на филозофијата
 3. Себството, заедницата и природата во светската филозофија
 4. Филозофија на образование и филозофија во образование
 5. Литература, јазик и култура
 6. Интеркултурна комуникација
 7. Лингвистика – концепти, проблеми и предизвици
 8. Плурилингвизмот и современите јазични политики
 9. Изучување на странски јазици во дигиталната ера
 10. Психологија на јазикот

Безбедносно инженерство и информатика:


 1. Правни форми за безбедноста на здравјето при работа и безбедност од пожари
 2. Превенција од ризици
 3. Имплементацијата на директивите на ЕУ во областа на безбедност при работа и безбедност од пожари
 4. Индустриска хигиена и менаџирање со отпад
 5. Дејствување во итни случаи и управување со криза на работното место
 6. Информатички и комуникациски технологии
 7. Сајбер безбедност и информатичка технологија
 8. Алгоритми и биоинформатика
 9. Роботика
 10. Електорнско учење, електронско управување и електронски бизнис