Меѓународен дијалог – 2015

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2015 година
шеста меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 17 и 18 април 2015
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 199
Број на трудови: 126
Земји на учесници: Македонија, Србија, Бугарија, Русија и Казахстан.
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Македонија


Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски – Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски –  Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ –  Србија
Проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич – Босна и Херцеговина
Д-р Татјана Осадчаја – Русија


Научни насоки:

Право и политикологија:

 1. Административно право и јавна администрација
 2. Граѓанско право
 3. Казнено право
 4. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 5. Финансии и деловно право
 6. Човекот и општеството: граѓанското општество во постсоцијалистичките земји
 7. Од партиите на власт кон партиски проекти: партиските системи во пост-социјалистичките земји
 8. Судир на интереси: политичките и воените конфликти во постсоцијалис-тички простор
 9. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот
 10. Поларизацијата и кризата како стратегија која поттикнува тероризам
 11. Новиот светски поредок како стратешка перспектива или критичко пи-шување на историјата
 12. Европската унија, поларизацијата исток-запад и владеењето со промените

Економија

 1. Етика на взаемното дејство помеѓу власта и општеството
 2. Технологии на ефективна организација во работата на раководителот
 3. Алатки за управување со персоналот во современите услови на стопанисување
 4. Социјално-хуманитарна и правна поддршка на комерцијалните активности
 5. Економијата на крстопат: новите предизвици на глобалната економија
 6. Развој или стагнација: постојат ли излезни стратегии за развој?
 7. Современите економии низ призмата на промените на цените на енергијата и храната и курсевите на валутите
 8. Менаџментот на човечки ресурси и нова агенда на организациска ефективност
 9. Современиот менаџмент и интернационалниот карактер на промените
 10. Современи трендови и предизвици во областа на сметководството и ревизијата
 11. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
 12. Иновативни маркетинг трендови во дигиталните медиуми

Психологија и педагодија:

 1. Психолошка поддршка на меѓународната економска соработка
 2. Механизам на социјaлното познавање во дијалогот на културите
 3. Иднината е сега – психологија во образовен процес
 4. Ментално здравје во заедница
 5. Психотерапевтски техники – алатка за организациски и системски развој во компании и институции
 6. Психолошки одговори на социјални општествени промени
 7. Перспектива на екстерното тестирање од аспект на децата, родителите и наставниците
 8. Начини за превентивно делување на училишниот неуспех
 9. Глобализацијата и современите модели на воспитание
 10. Начини на санација на стресните ситуации во училиште
 11. Влијанијата на интернетот и мултимедијалните средства врз учењето
 12. Педагошки услови за формирање на меѓукултурна толеранција на личноста

Филозофија, лингвистика, културологија

 1. Културата, идентитетот (културен, транскултурен, мултикултурен) и вредностите
 2. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 3. Oпштото и индивидуалното во толкувањето и разбирањето на литературата и творештвото
 4. Интеркултурализмот и филозофијата на јазикот
 5. Јазикот и јазиците: лингвистичкиот универзализам наспроти лингвистичкиот релативизам
 6. Јазикот и конституирањето на значењата низ културните и општествените процеси
 7. Јазикот и толкувањето: херменевтичката перспектива во филозофијата и во книжевноста
 8. Дијалогизмот, интертекстуалноста и книжевното творештво
 9. Јазикот, културата и активноста на преведувањето
 10. Плурилингвизмот и современите јазични политики
 11. Современите лингво-културолошки тенденции
 12. Хуманизмот како цел на литратурното и уметничкото творештво