Научни насоки

Право и политикологија

 1. Заштита на лични податоци, право на информатичка технологија
 2. Еколошко право, право на здрава животна средина
 3. Демократија и човекови права
 4. Граѓанско право и постапка
 5. Kазнено право и кривична постапка
 6. Административно право и јавна администрација
 7. Меѓународно право, право на Европска Унија
 8. Финансово право, деловно право, електронска трговија
 9. Политика, политички односи и масовни медуми
 10. Теорија и историја на државата и правото, уставно право

Економија

 1. Економијата на знаење и развој на нејзината инфраструктура
 2. Нови процеси и промени во дигитализација на бизнисите во унапредување на конкурентноста
 3. Нови маркетинг алатки и развој на невромаркетинг техниките
 4. Инвестиционен менаџмент и процес на иновации
 5. Кредитни иновации и промени во банкарскиот систем
 6. Анализа на политиката на конкурентност и политика на стабилен економски развој
 7. Процес на промени во глобалната економија
 8. Потреба и развој на нови сметководствено-финансиска легислатива
 9. Развој во фундаментални, апликативни истражувања во електронскиот бизнис
 10. Нови менаџмент и бизнис стратегии за економски развој

Психологија и образование

 1. Психологијата денес
 2. Рефлексија на кризите во денешницата врз функционирањето на личноста
 3. Квалитет на живот и ментално здравје во современи услови на живеење
 4. Професионалноста и хуманоста како предизвик во општеството насочен кон маргинализираните заедници
 5. Психотерапија и советување онлајн – искуства и практики
 6. Психологијата во образованието – современи трендови, предизвици иможности
 7. Инклузивно образование – состојби, политики и добри практики
 8. Психологија на семејство, брак, партнерски врски

Филозофија, лингвистика, културологија

 1. Филозофијата и науката во современиот свет
 2. Културата, идентитетот (културен, транскултурен, мултикултурен) и вредностите
 3. Филозофијата и медиумите: нови трендови
 4. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 5. Мисијата на универзитетот во денешното општество
 6. Јазикот и толкувањето: херменевтичката перспектива во филозофијата и во книжевноста
 7. Науката, наставата и учењето во изменет општествен контекст
 8. Хуманизмот како цел на литературното и уметничкото творештво
 9. Современите лингво-културолошки тенденции
 10. Дијалогизмот, интертекстуалноста и книжевното творештвo

Безбедносно инженерство

 1. Стратегии за безбедност и здравје при работа
 2. Примена на безбедност при работа и нејзини трендови
 3. Причини за несреќи при работа  и појава на професионални заболувања
 4. Управување со ризикот на работно место
 5. Стандарди за безбедност и здравје при работа
 6. Превентивни стратегии и преглед на искуства во безбедноста и здравјето при работа
 7. Менаџирање во безбедноста и здравјето при работа
 8. Правни и економски аспекти на безбедноста и здравјето при работa

Информатика

 1. Биометриски истражувања – невромаркетинг и невропсихологија
 2. Мобилни технологии
 3. KNX технологија
 4. Безбедност и криптографија
 5. Компјутерски мрежи
 6. ВЕБ дизајн
 7. Компјутерска графика
 8. ГИС технологии
 9. Интелигентни системи и вештачка интелигенција
 10. Сајбер безбедност и информатичка технологија