Одбор


Организациски Одбор:


Претседател: Проф. д-р Јордан Ѓорчев, Северна Македонија
Заменик Претседател: Доц. д-р Татјана Осадчаја, Русија
Член: М-р Борче Серафимовски, Северна Македонија
Член: Доц. д-р Милена Спасовска, Северна Македонија


Уредувачки Одбор:


Проф. д-р Ленче Петреска, Северна Македонија
Проф. д-р Иван Ефремовски, Северна Македонија
Проф. д-р Јордан Ѓорчев, Северна Македонија
Доц. д-р Милена Спасовска, Северна Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ, Србија

Проф. д-р Момчило Симоновиќ, Србија
Проф. д-р Христо Бонџолов, Бугарија
Проф. д-р Даниела Тасевска, Бугарија
Проф. д-р Снјежана Кирин, Хрватска
Доц. д-р Хаџиб Салкич, Босна и Херцеговина
Доц. д-р Татјана Осадчаја, Русија


Раководител на конференцијата:
Доц. д-р Милена Спасовска, Северна Македонија


Издавач на списанието:
Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе

За издавачот: М-р Михаела Ѓорчева, директор
Уредник: Проф. д-р Јордан Ѓорчев