Меѓународен дијалог – 2016

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2016 година
седма меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 15 и 16 април 2016
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 210
Број на трудови: 141
Број на земји: 7
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302


Научни списанија:

  1. Економија.pdf
  2. Право и политикологија.pdf
  3. Филозофија, лингвистика и културологија.pdf
  4. Психологија и образование.pdf

Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски – Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски –  Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ –  Србија
Проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич – Босна и Херцеговина
Д-р Татјана Осадчаја – Русија


Научни насоки:

Економија:

  1. Нови предизвици во економската ефикасност
  2. Економијата и политичката мисла во развој на глобалната економија
  3. Улогата и ефикасноста на фискалната политика во стабилизација на економиите
  4. Современите економии низ призмата на новите економски и политички случувања
  5. Нова агенда на менаџментот на човечки ресурси и организациска ефективност
  6. Интернационалниот карактер на промените и менаџмент практиката
  7. Финансиските институции и новите глобални трендови
  8. Современи трендови и предизвици во областа на сметководството и ревизијата
  9. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
  10. Нови содржини на маркетинг трендови во социјалните и дигиталните медиуми
  11. Социо-економски проблеми на современото општество и начинот на нивното решавање
  12. Трендови и модели на развој на туристичката индустрија
  13. Применети аспекти на развој на економијата во регионот
  14. Информациски технологии во економијата и бизнисот
  15. Теоретски и применети аспекти на меѓународната соработка на Русија и Македонија

Право и политикологија:

  1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
  2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
  3. Kривично право и постапка
  4. Меѓународните односи и светската политика
  5. Политичките институции процеси и технологии
  6. Административно право и јавна администрација
  7. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
  8. Финансии и деловно право
  9. Човекот и општеството: граѓанското општество во постсоцијалистичките земји
  10. Од партиите на власт кон партиски проекти: партиските системи во постсоцијалистичките земји
  11. Судир на интереси: политичките и воените конфликти во постсоцијалистички простор
  12. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот
  13. Поларизацијата и кризата како стратегија која поттикнува тероризам
  14. Новиот светски поредок како стратешка перспектива или критичко пишување на историјата
  15. Европската унија, поларизацијата исток-запад и владеењето со промените

Филозофија, лингвистика и културологија:

  1. Филозофија и образование – филозофски проблематики во образованието
  2. Природата и границите на филозофијата на образование
  3. Етика и историја на филозофијата – традиција, меморија, идентитет
  4. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
  5. Филозофија на пол, раса, сексуалност
  6. Филозофска теорија на вредностите
  7. Применета етика
  8. Филозофијата и општеството
  9. Културните карактеристики на рускојазичната средина во Македонија
  10. Компаративна анализа на културата на градови во Македонија
  11. Континуитет на античката култура на Македонија и модерниот свет
  12. Современите лингво-културолошки тенденции
  13. Хуманизмот како цел на литературното и уметничкото творештво
  14. Интерпретативен потенцијал на лексичките категории
  15. Когнитивни механизми на интерпретативните функции на јазикот

Психологија и образование:

  1. Персонална и интерперсонална, национална и интернационална, етничка и меѓуетничка… толеранција и прифаќање – Психологија на мирот
  2. Сексуалност – стереотипи, предрасуди, трендови
  3. Од вулнерабилност до резилиентност – психотерапевтски пристапи
  4. Закон и ред: Психологијата во правниот систем
  5. Интердисциплинарен пристап во унапредувањето на менталното здравје
  6. Семејство, брак, партнерски релации – предизвици и пристапи до повисока функционалност
  7. Психолошки аспекти на современа организација на настава
  8. Предности и недостатоци на екстерното тестирање
  9. Превенција на “burn out” и мобинг во работна организација
  10. Мешањето на културите како реалност на модерниот свет
  11. Психолошка толеранција од интерперсонални и интеркултурни аспекти
  12. Колективниот предмет како феномен на современи односи
  13. Духовноста како извор на ориентација на личноста и колективот
  14. Социо-психолошки истражувања на агресивноста
  15. Глобализацијата и современите модели на воспитување