Меѓународен дијалог – 2016

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2016 година
седма меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 15 и 16 април 2016
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 210
Број на трудови: 141
Број на земји: 7
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302


Научни списанија:

 1. Економија.pdf
 2. Право и политикологија.pdf
 3. Филозофија, лингвистика и културологија.pdf
 4. Психологија и образование.pdf

Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски – Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски –  Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ –  Србија
Проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич – Босна и Херцеговина
Д-р Татјана Осадчаја – Русија


Научни насоки:

Економија:

 1. Нови предизвици во економската ефикасност
 2. Економијата и политичката мисла во развој на глобалната економија
 3. Улогата и ефикасноста на фискалната политика во стабилизација на економиите
 4. Современите економии низ призмата на новите економски и политички случувања
 5. Нова агенда на менаџментот на човечки ресурси и организациска ефективност
 6. Интернационалниот карактер на промените и менаџмент практиката
 7. Финансиските институции и новите глобални трендови
 8. Современи трендови и предизвици во областа на сметководството и ревизијата
 9. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
 10. Нови содржини на маркетинг трендови во социјалните и дигиталните медиуми
 11. Социо-економски проблеми на современото општество и начинот на нивното решавање
 12. Трендови и модели на развој на туристичката индустрија
 13. Применети аспекти на развој на економијата во регионот
 14. Информациски технологии во економијата и бизнисот
 15. Теоретски и применети аспекти на меѓународната соработка на Русија и Македонија

Право и политикологија:

 1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
 2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
 3. Kривично право и постапка
 4. Меѓународните односи и светската политика
 5. Политичките институции процеси и технологии
 6. Административно право и јавна администрација
 7. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 8. Финансии и деловно право
 9. Човекот и општеството: граѓанското општество во постсоцијалистичките земји
 10. Од партиите на власт кон партиски проекти: партиските системи во постсоцијалистичките земји
 11. Судир на интереси: политичките и воените конфликти во постсоцијалистички простор
 12. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот
 13. Поларизацијата и кризата како стратегија која поттикнува тероризам
 14. Новиот светски поредок како стратешка перспектива или критичко пишување на историјата
 15. Европската унија, поларизацијата исток-запад и владеењето со промените

Филозофија, лингвистика и културологија:

 1. Филозофија и образование – филозофски проблематики во образованието
 2. Природата и границите на филозофијата на образование
 3. Етика и историја на филозофијата – традиција, меморија, идентитет
 4. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 5. Филозофија на пол, раса, сексуалност
 6. Филозофска теорија на вредностите
 7. Применета етика
 8. Филозофијата и општеството
 9. Културните карактеристики на рускојазичната средина во Македонија
 10. Компаративна анализа на културата на градови во Македонија
 11. Континуитет на античката култура на Македонија и модерниот свет
 12. Современите лингво-културолошки тенденции
 13. Хуманизмот како цел на литературното и уметничкото творештво
 14. Интерпретативен потенцијал на лексичките категории
 15. Когнитивни механизми на интерпретативните функции на јазикот

Психологија и образование:

 1. Персонална и интерперсонална, национална и интернационална, етничка и меѓуетничка… толеранција и прифаќање – Психологија на мирот
 2. Сексуалност – стереотипи, предрасуди, трендови
 3. Од вулнерабилност до резилиентност – психотерапевтски пристапи
 4. Закон и ред: Психологијата во правниот систем
 5. Интердисциплинарен пристап во унапредувањето на менталното здравје
 6. Семејство, брак, партнерски релации – предизвици и пристапи до повисока функционалност
 7. Психолошки аспекти на современа организација на настава
 8. Предности и недостатоци на екстерното тестирање
 9. Превенција на “burn out” и мобинг во работна организација
 10. Мешањето на културите како реалност на модерниот свет
 11. Психолошка толеранција од интерперсонални и интеркултурни аспекти
 12. Колективниот предмет како феномен на современи односи
 13. Духовноста како извор на ориентација на личноста и колективот
 14. Социо-психолошки истражувања на агресивноста
 15. Глобализацијата и современите модели на воспитување