Меѓународен дијалог – 2014

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2014 година
петта меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 25 и 26 април 2014
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 203
Број на трудови: 126
Земји на учесници: Македонија, Србија, Бугарија, Русија и Казахстан.
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: проф. д-р Бранимир Чович – Босна и Херцеговина
член: проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Лариса Човиќ – Србија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јордан Михајловски – Р. Македонија
проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Економија:

 1. Маркетинг Менаџмент и процесот на глобалицијата: процес, крстопат, став.
 2. Претприемништвото и современите економски текови: институции, пазари и организациски развој
 3. Меѓународна позадина на македонската економија: проблем, состојби и можности
 4. Менаџментот на човечки ресурси и човечкиот капитал во општеството
 5. Новите знаења и образованието во пласирањето на одржливиот развој на економијата
 6. Предизвиците на современиот менаџмент за решавање на ризици во светската економија

Политикологија, историја, лингвокултурологија

 1. Глобализацијата-предизвик и опасност за националните култури
 2. Културниот плурализам: појава,концептуални дилеми и практични импликации
 3. Националниот и интернационалниот карактер на културата во контекст на глобализацијата
 4. Историското, заедничкото и индивидуалното во културата и творештвото
 5. Проблемот на моќта и влијанието на лидерството врз глобалната политика
 6. Новите геостратешки групирања во светот
 7. Зборот-книжевноста како естетско освојување на светот
 8. Интерграциска дилема-што добива, а што губи Mакедонија со промената на името во замена за старт на преговорите за членство во ЕУ?
 9. Македонија на раскрсница помеѓу евроатланските интерграции и останатиот свет со посебен осврт на соработка со Русија и Кина
 10. Безбедносна дилема и геополитички движења во меѓународните односи- концептот на нов светски поредок со доминантно влијание на САД и Русија со подобри шанси за светски мир
 11. Улогата на јазикот во развојот на општеството
 12. Јазикот како индикатор на културата

Психологија и педагогија

 1. Психологија во специјалистичка здравствена грижа (неврологија, гинекологија, психијатрија, онкологија….)
 2. Примарна здравствена грижа и ментално здравје, превенција, стигма, здравствена култура
 3. Семејни интервенции, истражувања и интердисциплинарна соработка
 4. Здрав животен стил, психологија и спорт
 5. Клиничка психологија, интервенции и техники, психотерапија, советување
 6. Масовни медиуми и ментално здравје
 7. Психологија во професионални цели, селекција, менаџирање
 8. Религија, духовност и психологија
 9. Култура и психологија, психологија во урбани и рурални подрачја
 10. Бранот на современите концепти на наставата и модификациите на личноста на ученикот и наставникот
 11. Компаративен пристап на интелектуалното воспитание низ призмата на традиционалната и современата парадигма на образование
 12. Психолошките рефлекси на екстерната евалуација врз партиципиенитите во образованието
 13. Современа улога на стручната актива во училиштата