Меѓународен дијалог – 2010

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2010 година
прва меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 15 и 16 февруари 2010
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 55
Број на трудови: 53
Земји на учесници: Македонија, Русија, Узбекистан, Белорусија, Киргистан и Бугарија
ISBN: 978-608-65051-5-8Организационен одбор:

Претседател: д-р Јордан Ѓорчев, Македонија
Заменик претседател: д-р Нина А. Коваљ, Русија
Член: д-р Радислав П. Милруд, Русија
Член: д-р  Јордан Михајловски, Македонија
Член: д-р Душан Николовски, Македонија
Член: д-р Диана Белевска, Македонија
Член: д-р Стојан Пржовски, Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јoван Дамјановски
проф. д-р Стојан Пржовски
проф. д-р Душан Николовски


Научни насоки:

Интеграција на славјанските култури: проблеми и перспективи

  1. Социјално-историските предуслови на интеграција на словенски култури
  2. Славjанската етика, како основа за интегрирање на културите
  3. Духовноста како клуч за разбирање на славјанските култури
  4. Интеркултурната комуникација во единство на славјанските култури
  5. Проблеми на интеграцијата на славјанските  култури во пост-комунистичка Европа
  6. Славјански културен дијалог „исток-запад”
  7. Традиции и новите тенденции во дијалогот на славјанските култури.