Меѓународен дијалог – 2020

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2020 година
11-та меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 24 април 2020
Место на одржување: ONLINE преку Zoom платформа
Број на автори: 170
Број на трудови: 130
Број на земји: 10
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302


Научни списанија:


 1. Економија, безбедносно инженерство, информатика.pdf
 2. Право и политикологија.pdf
 3. Филозофија, лингвистика, културологија.pdf
 4. Психологија и образование.pdf

Организационен одбор:


претседател: проф. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Северна Македонија
заменик претседател: проф. д-р Стромов Владимир Јуревич, Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Северна Македонија
член: м-р Милена Спасовска – Р. Северна Македонија


Уредувачки одбор:


Проф. д-р Ленче Петреска, Р. Северна Македонија
Проф. д-р Александар Илиевски, Р. Северна Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ, Србија
Проф. д-р Момчило Симоновиќ, Србија
Проф. д-р Тодор Галунов, Бугарија
Проф. д-р Даниела Тасевска, Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич, Босна и Херцеговина
Проф. д-р Татјана Осадчаја, Русија
Доц. д-р Вера Шунаева, Русија


Научни насоки:


Право и политикологија:

 1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
 2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
 3. Kривично право и постапка
 4. Административно право и јавна администрација
 5. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 6. Финансии и деловно право
 7. Човекови права и слободи: проблеми на теоријата и практиката
 8. Современото право и државата во контекст на дигитализацијата
 9. Политиката и масовните медиуми
 10. Правно регулирање на интелектуалната сопственост
 11. Правно регулирање на спортот – трендови и перспективи во услови на нови предизвици
 12. Регионални аспекти на светската политика
 13. Глобални проблеми и современи безбедносни предизвици во домашната и надворешната политика на државите
 14. Начини на формирање на политички идентитет
 15. Улогата на образовниот простор во дијалогот на цивилизациите

Економија:


 1. Економски и политички перспективи на глобалната економија
 2. Индустрија 4.0 – смарт фабрики
 3. Електронски бизнис
 4. Криптовалутите наспроти традиционалниот банкарски модел
 5. Фискалниот систем и нови практики во сметководствени стандарди и ревизија
 6. Дигитален маркетинг и трговија
 7. Пазар на труд и менаџирање со човечки ресурси
 8. Организациски менаџмент
 9. Иновации и претприемништво
 10. Финансии и кредит
 11. Микроекономија и макроекономија
 12. Деловна етикa
 13. Перспективите и начините за развој на меѓународна економска соработка меѓу Русија и Северна Македонија
 14. Русија-Северна Македонија – нов правец во развојот на туризмот
 15. Развој на економски системи во контекст на глобализацијата и дигитализацијата

Психологија и образование:


 1. Психологија на семејство, брак, партнерски релации, родителство
 2. Развојни предизвици на различни животни циклуси
 3. Психологија на здравје и болест
 4. Развој на систем на континуирано социјално образование во современи услови
 5. Формално, неформално, информално образование и доживотно учење
 6. Психологија на личност
 7. Психолошко советување и психотерапија
 8. Mенталното здравје во услови на динамични општествени и технолошки промени
 9. Ментални пореметувања – процена и третман
 10. Психологија на лица со посебни потреби
 11. Психолошки проблеми на социјалната зрелост на младите во современи услови
 12. Социо-психолошки причини за насилство и злоупотреба на деца во семејството
 13. Дигиталниот свет како предизвик за современата психологија:
 • Разбирање на функционирањето на индивидуата во дигиталното опкружување
 • Промена и делување на психолозите во дигиталниот свет
 1. Агресивното однесување кај децата и младите како предизвик за психолозите
 2. Предизвици и проблеми во работата на училишните психолози

Филозофија, лингвистика, културологија:


 1. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 2. Филозофија во современиот свет: потрага по сопствените основи
 3. Себството, заедницата и природата во светската филозофија
 4. Вредности и криза на модерната цивилизација
 5. Биоетиката и новата епоха
 6. Идеалите на хуманизмот на крајот на милениумот
 7. Етика и историја на филозофијата
 8. Психологија на јазикот
 9. Когнитивни основи на лингвистичката креатвност
 10. Нови методи и технологии за анализа на јазици и култури
 11. Криза и перспективи на науките за јазиците
 12. Хуманизмот како цел на литратурното и уметничкото творештво
 13. Интеркултурализмот и филозофијата на јазикот
 14. Принципите на концептуална интеракција во јазичната комуникација во различни култури

Безбедносно инженерство и информатика:


 1. Стратегии за безбедност и здравје при работа
 2. Меѓународна соработка во областа на безбедноста при работа
 3. Примена на заштитата при работа и нејзини трендови
 4. Причини за повреди при работа  и појава на професионални болести
 5. Економски основи и професионален ризик
 6. Правни форми за безбедноста на здравјето при работа и безбедност од пожари
 7. Превенција од ризици
 8. Имплементацијата на директивите на ЕУ во областа на безбедност при работа и безбедност од пожари
 9. Индустриска хигиена и менаџирање со отпад
 10. Дејствување во итни случаи и управување со криза на работното место
 11. Информатички и комуникациски технологии
 12. Сајбер безбедност и информатичка технологија
 13. Алгоритми и биоинформатика
 14. Роботика и вештачка интелигенција
 15. Платформи за електронско учење, електронско управување и електронски бизнис