Списанија

Конференцијата „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД“ започна да се одржува во 2010-тата година, во Свети Николе. На нашата веб страница се прикачени информациите за сите одржани конференции почнувајќи од 2010-та година, па се до денес. Достапни се податоци за Организациониот одбор, Уредувачкиот одбор, бројот на учесници на секоја конференција, како и списанијата кои се издадени по одржувањето.

Низ годините, нашата конференција бележи се поголем број на учесници. На нашата прва конференција учествуваа 55 автори од Македонија, Русија, Узбекистан, Белорусија, Киргистан и Бугарија, а во наредните години бројот континуирано расте.

Учесници и трудови низ годините

  • Број на учесници
  • Број на трудови