Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Технички услови – Конференциски Центар

Технички услови

Предуслов за објавување на трудот е истиот да ги исполнува техничките барања пропишани од Уредувачкиот Одбор:

  • Задолжителен превод на насловот на англиски јазик.
  • Да се вклучи апстракт на мајчин јазик со превод на англиски (до 100 зборови секој)
  • Задолжително внесување на клучни зборови на мајчин јазик со превод на англиски
  • Големина на статијата: од 3 до 5 страници.
  • Материјалите треба да бидат подготвени во Microsoft Office Word (.doc или .docx)
  • Големина на фонт: 12;
  • Фонт: Times New Roman (со македонска/кирилична поддршка);
  • Line spacing (проред): 1,0
  • Маргините: лево 30 mm, десно 15 mm, горе и долу 20 mm
  • Консултираната литература може да биде додадена на крајот од трудот или низ текстот во форма на фуснота. Фуснотите треба да бидат последователно нумерирани со арапски броеви.

Бидејќи Вашиот труд ќе влезе во EBSCO (водечки светски агрегатор на електронски бази и банки на податоци, од високоцитирани научни списанија), Вашата статија задолжително мора да содржи наслов, апстракт и клучни зборови како на мајчин, така и на англиски јазик, што е наведено во техничките барања.

Пример за целосно подготвен труд веќе објавен во списанието можете да погледнете во менито Повик.