Одбор

Организациски Одбор:

Претседател: д-р Јордан Ѓорчев, Македонија
Заменик Претседател: д-р Стромов Владимир Јуревич, Русија
Член: м-р Борче Серафимовски, Македонија


Уредувачки Одбор:

Проф. д-р Душан Николовски, Македонија
Проф. д-р Александар Илиевски, Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ, Србија
Проф. д-р Момчило Симоновиќ, Србија
Проф. д-р Тодор Галунов – Бугарија
Проф. д-р Даниела Тасевска – Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич, Босна и Херцеговина
Проф. д-р Татјана Осадчаја, Русија
Доц. д-р Вера Шунаева, Русија


Технички раководител на конференцијата:
м-р Милена Спасовска


Издавач на списанието:
Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе

За издавачот: Михаела Ѓорчева, директор
Уредник: доц. д-р Јордан Ѓорчев