Финансиски услови

Трошоци и начин на плаќање:

Објавување на статија без презентација Објавување на статија со презентација Објавување на статија и едно ноќевање
1 АВТОР 70 € 70 € 100 €
2 АВТОРИ 100 € 100 € 130 €
Повеќе од 2 автори* 130 € 130 € Според учесници

*Бесплатно списание добиваат максимум тројца учесници кои се автори на еден ист труд. За секој нареден автор што сака да подигне списание се доплаќа 15 евра на денот на подигнување на списанието.


За учесниците од Македонија уплатата се врши на следнава  смeтка:

Сметка: 320100002856845
Депонент:  ЦКБ
Примач: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” – Св. Николе.


Уплатата за странските државјани се врши на следнава сметка во евра:

IBAN: MK07200002273146492
SWIFT CODE: STOBMK2X
Банка на примач: Стопанска Банка АД Скопје
Примач: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Св. Николе


Дополнителни информации:

На котизацијата задолжително да се посочи насловот на конференцијата, презиме и име на учесникот, или доколку се повеќе автори, името на првиот автор. Оброците за учесниците на конференцијата се обезбедени од страна на организаторите на конференцијата. Патните трошоци не се покриени од организаторот.