Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Финансиски услови – Конференциски Центар

Финансиски услови

Трошоци и начин на плаќање

РЕДОВНО* РЕДОВНО со престој ВОНРЕДНО
1 АВТОР 70 € 100 € 70 €
2 АВТОРИ 100 € 130 € 100 €
Повеќе од 2 автори** 130 € Според учесници 130 €

*Под редовно учество се подразбира земање учество со презентирање на трудот на денот на одржување на конференцијата. Вонредното учество се однесува само на објавување на доставениот труд во списанието.

**Бесплатно списание добиваат максимум тројца учесници кои се автори на еден ист труд. За секој нареден автор што сака да подигне списание се доплаќа 15 евра на денот на подигнување на списанието.


За учесниците од Македонија уплатата се врши на следнава  смeтка:

Сметка: 320100002856845
Депонент:  ЦКБ
Примач: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” – Св. Николе.


Уплатата за странските државјани се врши на следнава сметка во евра:

IBAN: MK07200002273146492
SWIFT CODE: STOBMK2X
Банка на примач: Стопанска Банка АД Скопје
Примач: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Св. Николе


Дополнителни информации:

На котизацијата задолжително да се посочи насловот на конференцијата, презиме и име на учесникот, или доколку се повеќе автори, името на првиот автор. Оброците за учесниците на конференцијата се обезбедени од страна на организаторите на конференцијата. Патните трошоци не се покриени од организаторот.