Се одржа петтиот Меѓународен дијалог: исток-запад

Се одржа шестиот Меѓународен дијалог: исток-запад
18 април 2015

На 25-ти и 26-ти април, 2014 се одржа петтата по ред Меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“, организирана од Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“. На конференцијата пристигнаа повеќе од 120 научни трудови, кои беа објавени во зборник од конференцијата.

На конференцијата зедоа учество повеќе од 200 учесници од Македонија, Србија, Бугарија,  Русија и Казахстан.

KIS_6941 KIS_6935 KIS_6931 KIS_6928 KIS_6927 KIS_6925 KIS_6921 KIS_6897 DSC_0167 KIS_6975 KIS_6955 KIS_6953 KIS_6949