Меѓународен дијалог: исток-запад

Меѓународната научна конференција „Меѓународен дијалог: исток-запад“ е во заедничка организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Свети Николе • Битола и Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од Русија.

Преку организирање на оваа научна конференција имаме за цел  заеднички да придонесеме за развојот на научната мисла, да инспирираме размена на идеи и искуства помеѓу земјите учеснички на конференцијата, да ги поттикнеме и мотивираме научно-истражувачките активности.

На конференција  „Меѓународен дијалог: исток-запад“ со свои научни трудови досега имаат учествувано автори од Македонија, Русија, Србија, Бугарија, Белорусија, Узбекистан, Киргистан и Казахстан што претставува потврда за меѓународниот карактер на конференцијата.

Работната сесија на конференцијата е организирана во работни секции, со кои управуваат раководители на секциите.

Сите трудови на учесниците се објавуваат во научно списание „Меѓународен дијалог: исток-запад“  ISSN print: 1857-9299 и ISSN online: 1857-9302, во издание на официјалната издавачка куќа на универзитетот, Меѓународниот центар за славјанска просвета (МЦСП) – Свети Николе. Списанието е индексирано на EbscoHost.