Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Меѓународен дијалог – 2016 – Конференциски Центар

Меѓународен дијалог – 2016

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2016 година
седма меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 15 и 16 април 2016
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 210
Број на трудови: 141
Број на земји: 7
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302


Научни списанија:

 1. Економија.pdf
 2. Право и политикологија.pdf
 3. Филозофија, лингвистика и културологија.pdf
 4. Психологија и образование.pdf

Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски – Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски –  Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ –  Србија
Проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич – Босна и Херцеговина
Д-р Татјана Осадчаја – Русија


Научни насоки:

Економија:

 1. Нови предизвици во економската ефикасност
 2. Економијата и политичката мисла во развој на глобалната економија
 3. Улогата и ефикасноста на фискалната политика во стабилизација на економиите
 4. Современите економии низ призмата на новите економски и политички случувања
 5. Нова агенда на менаџментот на човечки ресурси и организациска ефективност
 6. Интернационалниот карактер на промените и менаџмент практиката
 7. Финансиските институции и новите глобални трендови
 8. Современи трендови и предизвици во областа на сметководството и ревизијата
 9. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
 10. Нови содржини на маркетинг трендови во социјалните и дигиталните медиуми
 11. Социо-економски проблеми на современото општество и начинот на нивното решавање
 12. Трендови и модели на развој на туристичката индустрија
 13. Применети аспекти на развој на економијата во регионот
 14. Информациски технологии во економијата и бизнисот
 15. Теоретски и применети аспекти на меѓународната соработка на Русија и Македонија

Право и политикологија:

 1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
 2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
 3. Kривично право и постапка
 4. Меѓународните односи и светската политика
 5. Политичките институции процеси и технологии
 6. Административно право и јавна администрација
 7. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 8. Финансии и деловно право
 9. Човекот и општеството: граѓанското општество во постсоцијалистичките земји
 10. Од партиите на власт кон партиски проекти: партиските системи во постсоцијалистичките земји
 11. Судир на интереси: политичките и воените конфликти во постсоцијалистички простор
 12. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот
 13. Поларизацијата и кризата како стратегија која поттикнува тероризам
 14. Новиот светски поредок како стратешка перспектива или критичко пишување на историјата
 15. Европската унија, поларизацијата исток-запад и владеењето со промените

Филозофија, лингвистика и културологија:

 1. Филозофија и образование – филозофски проблематики во образованието
 2. Природата и границите на филозофијата на образование
 3. Етика и историја на филозофијата – традиција, меморија, идентитет
 4. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 5. Филозофија на пол, раса, сексуалност
 6. Филозофска теорија на вредностите
 7. Применета етика
 8. Филозофијата и општеството
 9. Културните карактеристики на рускојазичната средина во Македонија
 10. Компаративна анализа на културата на градови во Македонија
 11. Континуитет на античката култура на Македонија и модерниот свет
 12. Современите лингво-културолошки тенденции
 13. Хуманизмот како цел на литературното и уметничкото творештво
 14. Интерпретативен потенцијал на лексичките категории
 15. Когнитивни механизми на интерпретативните функции на јазикот

Психологија и образование:

 1. Персонална и интерперсонална, национална и интернационална, етничка и меѓуетничка… толеранција и прифаќање – Психологија на мирот
 2. Сексуалност – стереотипи, предрасуди, трендови
 3. Од вулнерабилност до резилиентност – психотерапевтски пристапи
 4. Закон и ред: Психологијата во правниот систем
 5. Интердисциплинарен пристап во унапредувањето на менталното здравје
 6. Семејство, брак, партнерски релации – предизвици и пристапи до повисока функционалност
 7. Психолошки аспекти на современа организација на настава
 8. Предности и недостатоци на екстерното тестирање
 9. Превенција на “burn out” и мобинг во работна организација
 10. Мешањето на културите како реалност на модерниот свет
 11. Психолошка толеранција од интерперсонални и интеркултурни аспекти
 12. Колективниот предмет како феномен на современи односи
 13. Духовноста како извор на ориентација на личноста и колективот
 14. Социо-психолошки истражувања на агресивноста
 15. Глобализацијата и современите модели на воспитување

Фотографии од 2016-та година