Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Меѓународен дијалог – 2015 – Конференциски Центар

Меѓународен дијалог – 2015

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2015 година
шеста меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 17 и 18 април 2015
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 199
Број на трудови: 126
Земји на учесници: Македонија, Србија, Бугарија, Русија и Казахстан.
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: м-р Борче Серафимовски – Македонија


Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски – Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски –  Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ –  Србија
Проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
Доц. д-р Хаџиб Салкич – Босна и Херцеговина
Д-р Татјана Осадчаја – Русија


Научни насоки:

Право и политикологија:

 1. Административно право и јавна администрација
 2. Граѓанско право
 3. Казнено право
 4. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 5. Финансии и деловно право
 6. Човекот и општеството: граѓанското општество во постсоцијалистичките земји
 7. Од партиите на власт кон партиски проекти: партиските системи во пост-социјалистичките земји
 8. Судир на интереси: политичките и воените конфликти во постсоцијалис-тички простор
 9. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот
 10. Поларизацијата и кризата како стратегија која поттикнува тероризам
 11. Новиот светски поредок како стратешка перспектива или критичко пи-шување на историјата
 12. Европската унија, поларизацијата исток-запад и владеењето со промените

Економија

 1. Етика на взаемното дејство помеѓу власта и општеството
 2. Технологии на ефективна организација во работата на раководителот
 3. Алатки за управување со персоналот во современите услови на стопанисување
 4. Социјално-хуманитарна и правна поддршка на комерцијалните активности
 5. Економијата на крстопат: новите предизвици на глобалната економија
 6. Развој или стагнација: постојат ли излезни стратегии за развој?
 7. Современите економии низ призмата на промените на цените на енергијата и храната и курсевите на валутите
 8. Менаџментот на човечки ресурси и нова агенда на организациска ефективност
 9. Современиот менаџмент и интернационалниот карактер на промените
 10. Современи трендови и предизвици во областа на сметководството и ревизијата
 11. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
 12. Иновативни маркетинг трендови во дигиталните медиуми

Психологија и педагодија:

 1. Психолошка поддршка на меѓународната економска соработка
 2. Механизам на социјaлното познавање во дијалогот на културите
 3. Иднината е сега – психологија во образовен процес
 4. Ментално здравје во заедница
 5. Психотерапевтски техники – алатка за организациски и системски развој во компании и институции
 6. Психолошки одговори на социјални општествени промени
 7. Перспектива на екстерното тестирање од аспект на децата, родителите и наставниците
 8. Начини за превентивно делување на училишниот неуспех
 9. Глобализацијата и современите модели на воспитание
 10. Начини на санација на стресните ситуации во училиште
 11. Влијанијата на интернетот и мултимедијалните средства врз учењето
 12. Педагошки услови за формирање на меѓукултурна толеранција на личноста

Филозофија, лингвистика, културологија

 1. Културата, идентитетот (културен, транскултурен, мултикултурен) и вредностите
 2. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 3. Oпштото и индивидуалното во толкувањето и разбирањето на литературата и творештвото
 4. Интеркултурализмот и филозофијата на јазикот
 5. Јазикот и јазиците: лингвистичкиот универзализам наспроти лингвистичкиот релативизам
 6. Јазикот и конституирањето на значењата низ културните и општествените процеси
 7. Јазикот и толкувањето: херменевтичката перспектива во филозофијата и во книжевноста
 8. Дијалогизмот, интертекстуалноста и книжевното творештво
 9. Јазикот, културата и активноста на преведувањето
 10. Плурилингвизмот и современите јазични политики
 11. Современите лингво-културолошки тенденции
 12. Хуманизмот како цел на литратурното и уметничкото творештво

 

Фотографии од 2015-та година