Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Меѓународен дијалог – 2014 – Конференциски Центар

Меѓународен дијалог – 2014

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2014 година
петта меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 25 и 26 април 2014
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 203
Број на трудови: 126
Земји на учесници: Македонија, Србија, Бугарија, Русија и Казахстан.
ISSN print: 1857-9299
ISSN online: 1857-9302Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: проф. д-р Бранимир Чович – Босна и Херцеговина
член: проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Лариса Човиќ – Србија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јордан Михајловски – Р. Македонија
проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Економија:

 1. Маркетинг Менаџмент и процесот на глобалицијата: процес, крстопат, став.
 2. Претприемништвото и современите економски текови: институции, пазари и организациски развој
 3. Меѓународна позадина на македонската економија: проблем, состојби и можности
 4. Менаџментот на човечки ресурси и човечкиот капитал во општеството
 5. Новите знаења и образованието во пласирањето на одржливиот развој на економијата
 6. Предизвиците на современиот менаџмент за решавање на ризици во светската економија

Политикологија, историја, лингвокултурологија

 1. Глобализацијата-предизвик и опасност за националните култури
 2. Културниот плурализам: појава,концептуални дилеми и практични импликации
 3. Националниот и интернационалниот карактер на културата во контекст на глобализацијата
 4. Историското, заедничкото и индивидуалното во културата и творештвото
 5. Проблемот на моќта и влијанието на лидерството врз глобалната политика
 6. Новите геостратешки групирања во светот
 7. Зборот-книжевноста како естетско освојување на светот
 8. Интерграциска дилема-што добива, а што губи Mакедонија со промената на името во замена за старт на преговорите за членство во ЕУ?
 9. Македонија на раскрсница помеѓу евроатланските интерграции и останатиот свет со посебен осврт на соработка со Русија и Кина
 10. Безбедносна дилема и геополитички движења во меѓународните односи- концептот на нов светски поредок со доминантно влијание на САД и Русија со подобри шанси за светски мир
 11. Улогата на јазикот во развојот на општеството
 12. Јазикот како индикатор на културата

Психологија и педагогија

 1. Психологија во специјалистичка здравствена грижа (неврологија, гинекологија, психијатрија, онкологија….)
 2. Примарна здравствена грижа и ментално здравје, превенција, стигма, здравствена култура
 3. Семејни интервенции, истражувања и интердисциплинарна соработка
 4. Здрав животен стил, психологија и спорт
 5. Клиничка психологија, интервенции и техники, психотерапија, советување
 6. Масовни медиуми и ментално здравје
 7. Психологија во професионални цели, селекција, менаџирање
 8. Религија, духовност и психологија
 9. Култура и психологија, психологија во урбани и рурални подрачја
 10. Бранот на современите концепти на наставата и модификациите на личноста на ученикот и наставникот
 11. Компаративен пристап на интелектуалното воспитание низ призмата на традиционалната и современата парадигма на образование
 12. Психолошките рефлекси на екстерната евалуација врз партиципиенитите во образованието
 13. Современа улога на стручната актива во училиштата

Фотографии од 2014-та година