Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Меѓународен дијалог – 2013 – Конференциски Центар

Меѓународен дијалог – 2013

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2013 година
четврта меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 12 и 13 април 2013
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 231
Број на трудови: 154
Земји на учесници: Македонија, Русија, Бугарија, Србија и Босна и Херцеговина
ISBN: 978-608-4689-04-1Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: проф. д-р Бранимир Човиќ – Босна и Херцеговина
член: проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Лариса Човиќ – Србија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јордан Михајловски – Р. Македонија
проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Политикологија, историја, лингвокултурологија:

 1. Спиритуалноста како парадигма во крос-културната комуникација исток-запад
 2. Кризата во културата во доцниот XX и раниот XXI век, причините, последиците и интегративни начини за решавање
 3. Славјанската научно-методолошка основа: достигнување во науката и културата
 4. Славјанските културни паралели: филозофија, историја, јазик, литература, уметност
 5. Официјална и традиционална дипломатија – основа за интернационална интеграција

Психологија и педагогија

 1. Моралот како категорија во културата
 2. Општеството и личноста
 3. Интеретнички конфликти: вчера, денес и утре
 4. Психологијата на религиозните групи
 5. Социјални предуслови за миграција
 6. Личноста на социјалните мрежи
 7. Детството како предмет во науката
 8. Постарата генерација и современиот свет
 9. Образованието во современиот свет
 10. Проблеми во клиничката психологија

Економија

 1. Националните економии и процесот на глобализација
 2. Маркетинг концепти за решавање на кризи
 3. Воспоставување на уникатен и заеднички европски економски систем
 4. Претприемништвото во процесот на глобализација
 5. Економски текови во современиот процес на интеграција
 6. Финансиски менаџмент во пазарниот систем на водење бизнис