Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Меѓународен дијалог – 2012 – Конференциски Центар

Меѓународен дијалог – 2012

Меѓународен дијалог: исток-запад – 2012 година
трета меѓународна научна конференција


Датум на одржување: 15 до 17 март 2012
Место на одржување: Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе
Број на автори: 203
Број на трудови: 126
Земји на учесници: Македонија, Русија, Србија, Бугарија и Босна и Херцеговина
ISBN: 978-608-4689-04-1Организационен одбор:

претседател: доц. д-р Јордан Ѓорчев – Р. Македонија
заменик претседател: проф. д-р Владислав М. Јурјев – Русија
член: проф. д-р Бранимир Чович – Босна и Херцеговина
член: проф. д-р Здравко Гаргаров – Бугарија
член: проф. д-р Душан Николовски – Р. Македонија
член: проф. д-р Нина Коваљ – Русија
член: проф. д-р Лариса Човиќ – Србија
член: м-р Борче Серафимовски – Р. Македонија


Уредувачки одбор:

доц. д-р. Јордан Михајловски – Р. Македонија
проф. д-р Наталија Сафонова – Русија
проф. д-р Стојан Пржовски – Р. Македонија


Научни насоки:

Политикологија, историја, лингвокултурологија:

 1. Духовноста како парадигма во меѓукултурната комуникација исток-запад.
 2. Кризата во културата на крајот на XX и почетокот на XXI век, причини, последици, интегративни патишта за излез.
 3. Славјанска научна-методолошка основа: постигнување во науката и културата
 4. Културни слајвански паралели:филозофија, историја, јазик, литература, уметност
 5. Официјална и народна дипломатија – основа за меѓунационална интеграција

Психологија и педагогија

 1. Меѓукултурна комуникација во современото општество
 2. Етнички односи во политичкиот диалог
 3. Меѓуетнички односи во семејството и заедницата
 4. Национално самоопределување на личноста во современиот свет
 5. Религиозни односи во меѓукултурниот диалог
 6. Традиционални и нови вредности во дијалогот исток – запад
 7. Духовни основи во дијалогот исток – запад
 8. Идентитет на личноста во современиот свет

Економија

 1. Формирање на единствен општоевропски економски простор: проблеми и перспективи.
 2. Улогата на Светската трговска организација (СТО) во современите интегративни просеци.
 3. Универзалност и специфика на националните економски системи