Научни насоки

Право и политикологија

 1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
 2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
 3. Kривично право и постапка
 4. Административно право и јавна администрација
 5. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
 6. Финансии и деловно право
 7. Човекови права и слободи: проблеми на теоријата и практиката
 8. „Исток-Запад“ во контекст на современиот политички процес
 9. Мир и демократско општество
 10. Политиката и масовните медиуми

Економија

 1. Индустрија 4.0 – смарт фабрики
 2. Криптовалутите наспроти традиционалниот банкарски модел
 3. Фискалниот систем и нови практики во сметководствени стандарди и ревизија
 4. Економски и политички перспективи на глобалната економија
 5. Дигитален маркетинг и трговија
 6. Пазар на труд и менаџирање со човечки ресурси
 7. Организациски менаџмент
 8. Финансии и кредит
 9. Микроекономија и макроекономија
 10. Деловна етикa

Психологија и образование

 1. Психологија на семејство, брак, партнерски релации, родителство
 2. Развојни предизвици на различни животни циклуси
 3. Психологија на здравје и болест
 4. Ментални пореметувања – процена и третман
 5. Психологија на образование
 6. Формално, неформално, информално образование и доживотно учење
 7. Психологија на личност
 8. Психолошко советување и психотерапија
 9. Mенталното здравје во услови на динамични општествени и технолошки промени
 10. Психологијата како наука и професија

Филозофија, лингвистика, културологија

 1. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
 2. Етика и историја на филозофијата
 3. Себството, заедницата и природата во светската филозофија
 4. Филозофија на образование и филозофија во образование
 5. Литература, јазик и култура
 6. Интеркултурна комуникација
 7. Лингвистика – концепти, проблеми и предизвици
 8. Плурилингвизмот и современите јазични политики
 9. Изучување на странски јазици во дигиталната ера
 10. Психологија на јазикот

Безбедносно инженерство и информатика

 1. Правни форми за безбедноста на здравјето при работа и безбедност од пожари
 2. Превенција од ризици
 3. Имплементацијата на директивите на ЕУ во областа на безбедност при работа и безбедност од пожари
 4. Индустриска хигиена и менаџирање со отпад
 5. Дејствување во итни случаи и управување со криза на работното место
 6. Информатички и комуникациски технологии
 7. Сајбер безбедност и информатичка технологија
 8. Алгоритми и биоинформатика
 9. Роботика и вештачка интелигенција
 10. Платформи за електронско учење, електронско управување и електронски бизнис